Vedtægter

Vedtægter for Store Heddinge Gymnastikforening

§ 1    Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Store Heddinge og har hjemsted i Stevns Kommune er stiftet d. 25. oktober 1907.
Foreningen er tilsluttet DGI Storstrømmen og Store Heddinge Gymnastikforening er som sådan underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2    Formål og mål:
    Foreningens formål er at dyrke gymnastik, idræt, boldspil, leg m.m. Vi ønsker et socialt liv og fællesskab i foreningen. Vi ønsker at styrke det frivillige foreningsarbejde og vores mål er, at vores medlemmer deltager aktivt og engageret i foreningen ud fra den enkelte persons evne og formåen.

§ 3    Medlemskab:
    Foreningen er åben for alle, som aktivt og forpligtende tilslutter sig foreningens formål. Det kræver deltagerbetaling at være med af foreningen. Foreningen skal have mindst 10 betalende medlemmer.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af årsmødets deltagere.

§ 4    Indmeldelse:
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år kræves forældres accept. Ved indmeldelse har medlemmet ret til at deltage i foreningens formål se §2, og medlemmer forpligter sig til at betale kontingent og overholde foreningens vedtægter, som udleveres ved indmeldelse, se § 8.

§ 5    Udmeldelse:
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 6    Deltagerbetaling:
Ved optagelse i foreningen betales et mindre indmeldelsesgebyr.
Deltagerbetaling, indmeldelsesgebyr, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7    Restance:
Deltagerbetaling skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Ved for sen betaling af deltagergebyr rykkes medlemmet først mundtligt, derefter skriftligt. Udebliver kontingent betaling fortsat fra medlem, informeres medlemmet eller værge/forældre pr. anbefalet brev at medlemskab af Store Heddinge Gymnastikforening er ophørt og medlemmet derfor ikke må vise sig i foreningen før betaling har fundet sted.

§ 8    Udelukkelse og eksklusion:
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel, beviseligt strider mod foreningens vedtægter og formål eller hvis vedkommende udviser usømmelig eller uærlig opførsel. Vedkommende medlem har krav på, at sagen føres på førstkommende årsmøde og at sagen sættes på dagsordenen som et særskilt punkt.

§ 9    Organisation:
Årsmødet er foreningens øverste myndighed.
Årsmødet af holdes en gang årligt inden udgangen af november måned.
Alle foreningens medlemmer har adgang og stemmeret til årsmødet. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde- dog kan børn der er medlem af foreningen være repræsenteret af deres forældre. Forælderen har da samme rettigheder som medlemmet.
Årsmødet indkaldes med mindst 2 ugers varsel på foreningens hjemmesiden.
Forslag som ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før årsmødets afholdelse. Indkomne forslag udleveres til medlemmer sammen med dagsorden og det reviderede regnskab senest 1 uge før årsmødet.
Et rettidigt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtig uanset fremmødte antal.

§ 10    Dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.  Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4.  Indkomne forslag
5.  Valg af bestyrelse
6.  Valg af suppleanter til bestyrelsen
7.  Valg af revisor og revisorsuppleant
8.  Eventuelt
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv inden 10 dage efter årsmødet.

§ 11    Årsmødets ledelse:
Årsmødet vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger og valg tages ved relativt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet, se § 17 og § 18.
Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret.
Der tages referat over årsmødets beslutninger. Referater godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12    Ekstraordinært årsmøde:
Ekstraordinært årsmøde kan til enhver tid indkaldelses af bestyrelsen eller når en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Bestyrelsen skal have begæringen skriftligt, og det skal tydeligt fremgå hvilket emne der skal behandles.
Årsmødet skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Der gælder samme regler og krav som ved indkaldelse af ordinært årsmøde.

§ 13    Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse under ansvar overfor årsmødet og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af 5 personer og 2 suppleanter der fordeler posterne som formand, næstformand og kasserer og sekretær imellem sig. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på årsmødet. De afgår skiftevis således: 3 medlemmer i ulige år, og 2 medlemmer i lige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges som 1. og 2. suppleant for et år ad gangen.    Bestyrelsen kan supplere sig med medlemmer uden stemmeret og nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i forhold til vedtægterne.
Ved formandens fravær indtræder næstformanden med samme beføjelser. Ved et bestyrelsesmedlems forfald eller udtræden, indtræder en suppleant på førstkommende bestyrelsesmøde med samme beføjelser. Omkonstituering kan finde sted.

§ 14    Forretningsorden og tegningsret:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer heriblandt formand eller næstformand er til stede.
Over bestyrelsens handlinger føres referat.
Foreningen tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner over 25.000 kr. kræver dog underskrift af formand og kasserer i foreningen.

§ 15    Regnskab:
Foreningens regnskabsår er 1. september til 31. august.
Bestyrelsen skal inden 1. november afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. august til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges det ordinære årsmøde til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 16    Revision:
På det ordinære årsmøde vælges for 1 år ad gangen, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
1 revisor afgår hver gang.
Revisorerne skal hvert år inden årsmødet foretage afstemning og almindelig bilagskontrol samt påse at beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med påtegning
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17    Vedtægtsændringer:
Forandringer af vedtægterne kan ske på ethvert årsmøde, når mindst 2/3 dele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18    Foreningens opløsning:
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på et særligt indkaldt ekstraordinært årsmøde.
Foreningens opløsning er eneste punkt på dagsordenen.
2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede skal stemme for opløsningen.
Eventuel formue og rekvisitter skal anvendes til almennyttigt formål i Stevns Kommune efter beslutning på det opløsende årsmøde.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 18. november 2003.
Ændringer vedtaget 3. april 2006.
Ændringer vedtaget 7. Marts 2011
Ændringer vedtaget 2. Oktober 2012